CO2 blussysteem (hoge druk)

Toepassing

CO2 systemen beveiligen ruimtes of oppervlakken waar een automatisch systeem vereist is en waar nevenschade niet getolereerd wordt en waarvoor alternatieve (blusgas)systemen niet of in mindere mate geschikt zijn. Het Ansul CO2 brandblussysteem wordt bijvoorbeeld toegepast voor de beveiliging van opslagruimten met gevaarlijke stoffen, stallingplaatsen, archieven, ruimten met gevoelige apparatuur, olie- of procesbaden, etc. Bij de toepassing van CO2 dienen additionele veiligheid voorzieningen ingebouwd te worden in het systeem en gehanteerd te worden door de organisatie.

Advies

Wij adviseren een automatisch CO2 blussysteem voor uw brandrisico. Dit geeft u zekerheid dat een beginnende brand dag-en-nacht opgespoord en snel geblust wordt terwijl geen nevenschade is te verwachten voor de aanwezige producten en veilig is voor het milieu. Ook alle andere voorkomende blussystemen kunnen door Ansul worden aangeboden.

Blusmiddel

CO2 systemen maken gebruik van kooldioxide in gasvorm wat in cilinders tot vloeistof is verdicht. Met CO2 systemen kunnen ruimtes beveiligd worden waarin brandbare vloeistoffen, gassen en elektrische apparatuur aanwezig zijn, oftewel brandklassen A, B en C. Dit blusmiddel is goedgekeurd door grote verzekeringsmaatschappijen en erkende testinstanties en wereldwijd verkrijgbaar. Dit milieuvriendelijke, maar voor mensen gevaarlijke, blusmiddel heeft een zeer kleine milieu belasting omdat het terug komt in de atmosfeer waar dit gas in ruime mate voorkomt.

CO2 is veilig voor elektrische apparatuur als het in gasvorm wordt toegepast zonder expansie nozzle of koker. Het gas geeft mistvorming bij blussing en heeft een grotere dichtheid als lucht. De belangrijkste voordelen t.o.v. andere blusgassen zijn de goede thermische stabiliteit, de lagere kosten van het blusmiddel en het feit dat dit het enige blusgas is waarbij lekopeningen toegestaan en gecompenseerd kunnen worden. Met CO2 zijn meer branden geblust dan alle andere blusgassen bij elkaar opgeteld.

Concentratie

De blusgas concentratie is volgens NFPA-12 tussen 34 en 65% afhankelijk van het brandrisico. Blussing treedt op doordat het zuurstofgehalte wordt gereduceerd tot een lage waarde gedurende een bepaalde periode waarbij gebruikelijke materialen niet meer kunnen branden en niet meer kunnen herontsteken. Tevens versterkt de afkoeling door de expansie van het gas bij de bluswerking. Omdat het blusmiddel ook in lage concentraties gevaarlijk is voor mensen dienen de installatie en de organisatie op elkaar afgestemd te zijn om te garanderen dat het systeem nooit wordt geactiveerd wanneer mensen in de ruimte aanwezig zijn. Ter verhoging van de veiligheid kunnen odoriser's worden voorzien welke een duidelijk herkenbare geur geven ter waarschuwing.

Opslag

Het blusmiddel wordt in opgeslagen in cilinders, waarbij het vloeistofniveau zich ongeveer op 2/3 bevind. De gasdruk is ongeveer 52 bar bij 15°C en daarom dient de vulgraad te worden gecontroleerd met een hittegevoelige indicator, met ultrasone vloeistofniveaumeting of door middel van weging. De cilinder is getest op 250 bar en voorzien van een overdrukventiel. De cilinders worden met leidingwerk, dat berekend en geschikt is voor deze drukken, geleid naar de sproeiers die over de ruimte verdeeld zijn zodat een uniforme verdeling wordt verkregen.

Centrale opstelling

Meerdere ruimten, bluszone's genaamd, kunnen worden geblust met dezelfde centraal opgestelde hoeveelheid blusmiddel. Als dit het geval is wordt de blusmiddelhoeveelheid berekend op de grootste te beveiligen ruimte en worden richtingsventielen geïnstalleerd in elke blusleiding. Tevens wordt een centrale aanstuureenheid voorzien voor de aansturing hiervan. Tijdens de oplevering wordt de correcte werking hiervan uitgebreid getest.

Overdrukvoorziening

Tijdens een blussing met ieder blusgassysteem ontstaat er in de te blussen ruimte een overdruk. Eén of meerdere overdrukroosters in de wand van de ruimte neutraliseren deze druk. De zuurstofrijke lucht wordt afgevoerd naar een aangrenzende ruimte of naar buiten. Een overdruk rooster is standaard in niet-brandwerende uitvoering maar ook beschikbaar in 60 of 120 minuten brandwerende uitvoering. De specificaties voor de overdrukvoorziening voor uw ruimte staan in dit voorstel vermeld.

Certificering

ANSUL behoort tot het selecte groepje gecertificeerd blusgas installateurs volgens de nieuwste regelgeving en kan verzorgen dat een inspectie instelling een Basis Document Brandbeveiliging of inspectieplan zal opstellen waarna een inspectie op uw locatie volgt. De te volgen procedure zal wel leiden tot een toename van de doorlooptijd.

Onderhoudsovereenkomst

Regelmatig onderhoud is nodig voor elke technische installatie en zeker voor een brandblusinstallatie. Zodoende blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. Tevens voldoet u met een onderhoudscontract aan de eisen die worden gesteld door verzekeraars. Onderhoud dient te worden uitgevoerd door geautoriseerd en speciaal opgeleid Ansul personeel volgens specifieke onderhouds voorschriften. De normale frequentie voor reguliere inspectie en onderhoud is 12 maanden. Een onderhoudsvoorstel wordt bijgevoegd bij de opleverdocumenten.

Nader advies?

Laat u adviseren door Hein Franke (06 - 42624931) of Jan de Bruin (06 - 53231163) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.